ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze regeling wordt verstaan onder:

Facilitaire Diensten Nederland: de website www.facilitairediensten.net en de ondersteunende diensten door Facilitaire Diensten Nederland;

Contractant: degene die een contract af wil sluiten via Facilitaire Diensten Nederland met één van de deelnemende Facilitaire Leveranciers, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;

Facilitaire Leverancier: leverancier van facilitaire diensten zoals energie, afval, telecom en supplies met wie de contractant na tussenkomst van Facilitaire Diensten Nederland een overeenkomst heeft aangegaan, waarop de klachten- en geschillenregeling van de Facilitaire Leverancier van toepassing is;

Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan door Facilitaire Diensten Nederland één of meer diensten worden verricht;

Diensten: de door Facilitaire Diensten Nederland te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen contractant en Facilitaire Leveranciers, verkoop van Facilitaire Diensten;

Zaken: de bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de Facilitaire Leveranciers en deze Facilitaire Leveranciers door Facilitaire Diensten Nederland.

 

ARTIKEL 2 – VRAGEN OF VERZOEKEN

  1. Vragen of verzoeken van Contractanten dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de vraag of het verzoek door de backoffice van Facilitaire Diensten Nederland te zijn afgehandeld. Het indienen van een vraag of verzoek heeft geen opschortende werking met betrekking tot eventuele verplichtingen voor de contractant jegens Facilitaire Diensten Nederland.
  2. Wanneer de contractant niet tevreden is over de afhandeling van zijn vraag of verzoek, dan wel over de inhoud van de reactie of indien de vraag of het verzoek niet binnen 10 werkdagen is afgehandeld, kan daarover een klacht worden ingediend.

 

ARTIKEL 3 – INDIENEN VAN EEN KLACHT

  1. Facilitaire Diensten Nederland neemt uitsluitend klachten in behandeling die binnen 2 maanden na de in artikel 2, tweede lid genoemde termijn schriftelijk per post of per e-mail en gemotiveerd bij hem ingediend zijn. Relevante documenten dienen als bijlagen met de klacht te worden meegezonden.
  2. Facilitaire Diensten Nederland stuurt uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk of per e-mail bericht aan de intermediair, inhoudend een beslissing op de klacht dan wel inhoudend dat de klacht in behandeling is genomen.
  3. Het indienen van een klacht heeft geen opschortende werking met betrekking tot eventuele verplichtingen voor de contractant jegens Facilitaire Diensten Nederland.

 

ARTIKEL 4 – BESLISSING MANAGEMENT EN ONTVANKELIJKHEID

  1. Facilitaire Diensten Nederland neemt uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht een beslissing op de klacht. Dit doet hij schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd.
  2. Facilitaire Diensten Nederland verklaart de contractant niet ontvankelijk in zijn klacht indien niet is voldaan aan de eisen gesteld in artikel 3, eerste lid, tenzij dit van de contractant in redelijkheid niet kon worden verwacht.

 

BEDRIJFSGEGEVENS

Facilitaire Diensten Nederland is een handelsnaam van Facilitaire Diensten Nederland B.V. gevestigd te Utrecht.

 

ADRES

Facilitaire Diensten Nederland
Atoomweg 474
3542 AB Utrecht
T +31 (0)88 – 78 90 990
F +31 (0)88 – 78 90 971
@ info@facilitairediensten.net
I www.facilitairediensten.net
KvK: 52.68.62.56
BTW-nummer: NL 85.05.52.369 B.01