Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Facilitaire Diensten Nederland: de website www.facilitairediensten.net en de ondersteunende diensten door Facilitaire Diensten Nederland;

Contractant: degene die een contract af wil sluiten via Facilitaire Diensten Nederland met één van de deelnemende Facilitaire Leveranciers, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;

Facilitaire Leverancier: Leverancier van facilitaire diensten zoals bijvoorbeeld energie, afval, telecom, supplies, etc. met wie de contractant na tussenkomst van Facilitaire Diensten Nederland een overeenkomst heeft aangegaan, waarop de algemene voorwaarden van de Facilitaire Leverancier van toepassing zijn;

Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan door Facilitaire Diensten Nederland één of meer diensten worden verricht;

Diensten: de door Facilitaire Diensten Nederland te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen contractant en Facilitaire Leveranciers, verkoop van Facilitaire Diensten;

Zaken: de bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de Facilitaire Leveranciers en deze Facilitaire Leveranciers door Facilitaire Diensten Nederland.

Artikel 2: Onderwerp

Facilitaire Diensten Nederland verricht één of meer diensten zoals omschreven in de overeenkomst. Wijzigingen in de omvang en/of de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen alsdan onderdeel uit maken van de overeenkomst.

Artikel 3: Bepalingen

Door gebruik te maken van de diensten van Facilitaire Diensten Nederland verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor Facilitaire Diensten Nederland niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.

De dienstverlening van Facilitaire Diensten Nederland aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende Facilitaire Leveranciers dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de Facilitaire Leverancier. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via Facilitaire Diensten Nederland aangevraagde abonnement bij de Facilitaire Leverancier is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen Facilitaire Diensten Nederland en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door Facilitaire Diensten Nederland geleverde diensten, dit ter beoordeling van Facilitaire Diensten Nederland.

Artikel 4: Medewerking door de contractant

De contractant zal voor zover zulks redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan Facilitaire Diensten Nederland verstrekken, aan werknemers van Facilitaire Diensten Nederland of aan door Facilitaire Diensten Nederland ingeschakelde derden en zal maatregelen treffen zodat Facilitaire Diensten Nederland haar diensten naar behoren kan verlenen.

De werknemers van Facilitaire Diensten Nederland of van de door Facilitaire Diensten Nederland ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen en/of veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de overeenkomst.

Artikel 5: Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Login-gegevens en wachtwoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook.

Artikel 6: Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, en/of van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die Facilitaire Diensten Nederland aanwendt bij het verrichten van de dienst.

De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door Facilitaire Diensten Nederland vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij Facilitaire Diensten Nederland . De contractant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de contractant hen ter stond van de rechten van Facilitaire Diensten Nederland op de hoogte te stellen. De contractant dient Facilitaire Diensten Nederland terstond in te lichten.

Artikel 7: Tarieven

Alle op Facilitaire Diensten Nederland vermelde tarieven of tarieven die op een andere wijze zijn gecommuniceerd zijn afkomstig van de Facilitaire Leveranciers en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in Euro’s en zijn indien niet specifiek vermeld exclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, netwerkkosten, belastingen, aansluitkosten, modemkosten en andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Contractanten die door de Facilitaire Leverancier daadwerkelijk zijn geactiveerd zullen vanaf het moment van afsluiten geen relatie meer hebben met Facilitaire Diensten Nederland, contractanten zullen door de betreffende Facilitaire Leverancier op de hoogte worden gehouden van tussentijdse wijzigingen in de tarieven. Facilitaire Diensten Nederland zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 8: Beschikbaarheid van diensten van Facilitaire Leveranciers

Alle informatie op Facilitaire Diensten Nederland is onder voorbehoud en is afhankelijk van een groot aantal externe factoren zoals, maar niet beperkt tot: vertraging door derden, technische haalbaarheid met betrekking tot aanwezige telefoonlijnen, foutieve informatie in de database en / of website van de Facilitaire Leveranciers en de afstand tussen het aansluitpunt van de contractant en de daarbij behorende wijkcentrale. Facilitaire Diensten Nederland kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie met betrekking tot de al dan niet correcte weergave van beschikbaarheid voor de postcode van contractant. Contractant kan dan ook nooit een schadeclaim indienen bij Facilitaire Diensten Nederland aangezien Facilitaire Diensten Nederland zich niet verantwoordelijk stelt voor onjuiste informatie, u stemt hier automatisch mee in als u gebruik maakt van de diensten van Facilitaire Diensten Nederland zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

Artikel 9: Betaling

De Facilitaire Leverancier brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door de Facilitaire Leverancier aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door de Facilitaire Leverancier worden verwerkt zonder tussenkomst van Facilitaire Diensten Nederland. Facilitaire Diensten Nederland kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de Facilitaire Leverancier en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan.

Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de Facilitaire Leverancier hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 10: De overeenkomst

De overeenkomst tussen contractant en Facilitaire Diensten Nederland wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en Facilitaire Diensten Nederland wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde abonnementen van contractant bij de betreffende Facilitaire Leverancier automatisch beëindigd.

De overeenkomst tussen contractant en de Facilitaire Leverancier wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en de Facilitaire Leverancier wordt na verloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend verlengd met de in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden.

De Facilitaire Leveranciers en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door Facilitaire Diensten Nederland verstrekte algemene voorwaarden van de Facilitaire Leverancier bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlenging)termijn tenzij:

met de contractant anders is overeengekomen;

de contractant er voor kiest de contractueel overeengekomen boete in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst te voldoen;

De opzegging dient rechtstreeks te geschieden bij de Facilitaire Leverancier met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door Facilitaire Diensten Nederland verstrekte leveringsvoorwaarden van de Facilitaire Leverancier, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11: Ontbinding

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij:

surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Facilitaire Diensten Nederland is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van Facilitaire Diensten Nederland bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal Facilitaire Diensten Nederland vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

Artikel 13: Statistische informatie

De Facilitaire Diensten Nederland websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Facilitaire Diensten Nederland website(s) (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Facilitaire Diensten Nederland website(s) gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de Facilitaire Diensten Nederland website(s) kunt benutten. Door gebruik te maken van de Facilitaire Diensten Nederland website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 14: Privacybeleid

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van Facilitaire Diensten Nederland. Ons volledige privacy beleid is na te lezen op deze pagina.

Artikel 15: Slotbepaling

Facilitaire Diensten Nederland heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

Indien Facilitaire Diensten Nederland de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Facilitaire Diensten Nederland de wijzigingen tijdig bekend maken via de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.

Met betrekking tot algemene voorwaarden van Facilitaire Leveranciers:

Facilitaire Leveranciers kunnen zonder tussenkomst van Facilitaire Diensten Nederland haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de contractant, Facilitaire Diensten Nederland heeft geen invloed op beslissingen van Facilitaire Leverancier en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden;

indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van Facilitaire Leverancier niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de Facilitaire Leverancier indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de Facilitaire Leverancier waarmee contractant een overeenkomst aangaat;

opzeggen dient te gebeuren bij de Facilitaire Leverancier volgens de in de algemene voorwaarden van Facilitaire Leverancier vermelde voorwaarden, opzegging van uw overeenkomst met Facilitaire Leverancier dient niet bij Facilitaire Diensten Nederland te worden ingediend.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.

Adres/contact:

Facilitaire Diensten Nederland B.V.
Atoomweg 474
3542 AB UTRECHT
T +31 (0)88 – 78 90 990
F +31 (0)88 – 78 90 971
@ info@facilitairediensten.net
Kvk 52686256
BTW NL850552369B01